เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
14 December 2018, 1:41 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,005,000 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าพันบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(6).pdf (ราคากลาง)

/userfiles/ร่างประกาศ(4).pdf (ร่างประกาศ)

/userfiles/ร่างเอกสารประกวดราคา(2).pdf (ร่างเอกสารประกวดราคา)

/userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ.pdf

/userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด.pdf

/userfiles/เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน.pdf

/userfiles/เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี.pdf

/userfiles/เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมประมวลผลจัดเก็บภาพ.pdf

/userfiles/เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระดับกลาง.pdf

/userfiles/เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน.pdf

/userfiles/จักรยานไฟฟ้าออกกำลังกาย.pdf

/userfiles/เตียงออกกำลังกาย.pdf

/userfiles/เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค.pdf

/userfiles/เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้า.pdf

/userfiles/รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน.pdf

/userfiles/เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง(2).pdf

/userfiles/เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์4เตียง.pdf

/userfiles/เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ใหญ่.pdf