ITA
EB.8 ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบที่ ๑ และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 และเผย.pdf ...
2021-08-04 10:42:15

21 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุมัติจัดโครงการ(1).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/โครงการ(3).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานการอบรม 21(2).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>&nbs ...
2021-06-06 19:28:30

20 ประกาศโรงพยาบาลป่าตอง เรื่องมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/บันทึกโปรดลงนามในประกาศ 20.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ประกาศโรงพยาบาลป่าตอง 20.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/บันทึกแจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลป่าตอง 20.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเ ...
2021-06-01 10:29:21

19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 19.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  /userfiles/รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 19.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  /userfiles/สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ ...
2021-06-01 10:23:41

18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติกำกับติดตามตามแผน.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่ผลการกำกับติดตามการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มที่ 2.pdf คลิกดูรายละเอี ...
2021-06-01 10:18:40

17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คำสั่ง.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แผนการป้องกันการปราบปรามทุจริต.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แผนการป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม > ...
2021-06-01 10:09:33

12 ขออนุมัติโครงการและดำเนินการตามโครงการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่โครงการ.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุมัติโครงการและโครงการ 12(1).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการ 12(1).pdf คลิกดูรายละเอียดเ ...
2021-06-01 09:52:30

ขออนุญาตเผยแพร่รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG โรงพยาบาลป่าตอง จิตพอเพียงต้านทุจริต

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่(2).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตจัดตั้งชมรม.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/หลักเกณฑ์และแนวทาง.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles ...
2021-03-10 14:30:50

ขออนุญาตผลดำเนินงานของสมาชิกชมรม STRONG โรงพยาบาลป่าตอง จิตพอเพียงต้านทุจริต

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่(1).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/โครงการ.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายชื่อ.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบติดตาม.pdf คลิกด ...
2021-03-10 14:23:22

มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำป

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7 แนวทาง.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7 หนังสือแจ้งเวียน.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7 หลักฐานการเจ้งเวียน.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7แบบฟอร์ม ...
2021-03-05 10:47:39

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

/userfiles/บันทึกข้อความขออนุญาตผยแพร่มาตราการในกา.pdf /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf /userfiles/หนังสือแจ้งเวียนมาตราการในการป้องกัน 2.pdf /userfiles/แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกั.pdf ...
2021-02-19 10:47:54

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

/userfiles/โปรดลงนามในประกาศเจตจำนง.pdf /userfiles/ประกาศเจตจำนงและกิจกรรมขอเผยแพร่.pdf /userfiles/หนังสือแจ้งเวียน.pdf ...
2021-02-19 10:40:46

หนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามปรักาศตามตัวชี้วัดที่ 5 มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

หนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามปรักาศตามตัวชี้วัดที่ 5 มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน >>> /userfiles/ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศ(2).pdf ...
2021-02-09 10:48:49

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทคงรูป และประเภทสิ้นเปลือง และขั้นตอนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง >>> /userfiles/15_ แบบฟอร์ม.pdf เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ 6 การยืมทรัพย์สินของทางราชการข้อ 15 >>> /userfiles/15.pdf ...
2021-02-09 09:50:01

การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ >>> /userfiles/13 2_1มาตรการรับสินบน.pdf มาตรการป้องกันการรับสินบน การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ >>> /userfiles/13 2_2รวม ...
2021-02-09 09:44:50

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >>> /userfiles/12 โครงกาาตรวจคัดกรอง1.pdf แบบฟอร์มขอเผยแพร่โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง >>> /userfiles/12 ขอเผยแพร่โครงการคัดกรอง.pdf ...
2021-02-09 09:31:57

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน >>> /userfiles/11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานสรุปข้อร้องเรียน(1).pdf ขอส่งรายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การทุจริตและประพฤติมิชอบ >>> /userfiles/11 รายงานสรุปข้อร้องเรียน(1).pdf ...
2021-02-09 09:25:58

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลแนวทางปฏิบัติการจัดการและช่องทางการร้องเรียน >>>> /userfiles/10 แบบฟอร์มขอเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัด.pdf คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ >>>> /userfiles/10 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf ...
2021-02-09 09:21:34

การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/EB9 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่.pdf ...
2020-12-28 16:41:37

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/EB6ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf ...
2020-12-28 16:38:41