ตารางตรวจแพทย์
คลินิกตรวจโรคทั่วไป  และคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการของ  โรงพยาบาลป่าตอง
วัน เช้า (8.30 - 12.00น.) บ่าย (13.00 - 16.00น.)
วันจันทร์

 - คลินิกหอบหืด (Ashma + COPD clinic)

 - คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อเฉพาะทางด้านมือ (นพ.กฤษฎา)
 - คลินิกผิวหนัง
 - ฝากครรภ์ (ANC พม่า)

 - คลินิกจักษุ (Eye clinic พญ. กนกวรรณ)

 - คลินิกผิวหนัง
 - คลินิกอารยุรกรรม  

วันอังคาร

 - คลินิกความดันโลหิตสูง (Hypertension  clinic)
 - ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopaedics clinic นพ.ธนวรรณ์)
 - คลินิกจักษุ

 - คลินิกผิวหนัง
 - ฝากครรภ์ (ANC ไทย)

 - คลินิกอารยุรกรรม
 - คลินิกผิวหนัง
วันพุธ

 - คลินิกความดันโลหิตสูง (Hypertension  clinic)
 - ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopaedics clinic นพ.คนินทร์ )
 - คลินิกอารยุรกรรม  
 - ฝากครรภ์ (ANC) ครรภ์เสี่ยง 
 - วางแผนครอบครัว (Family Planing clinic)

 - คลินิกผิวหนัง

 
 - คลินิกวัณโรค (TB clinic)
 - คลินิกผิวหนัง
วันพฤหัสบดี  - คลินิกเบาหวาน (Diabetes  clinic)
 - ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopaedics clinic นพ.ธนวรรณ์)
 - คลินิกจักษุ (Eye clinic พญ. กนกวรรณ)
 - คลินิกผิวหนัง
 - คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well  baby  clinic)
 - คลินิกผิวหนัง
 - คลินิกอารยุรกรรม  
วันศุกร์  - คลินิกเบาหวาน  (Diabetes  clinic)
 - ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopaedics clinic นพ.คนินทร์)
 - คลินิกผิวหนัง
 - คลินิกผิวหนัง 
 - โลมาคลินิก  (คลินิกนิรนาม)