จัดซื้อ - จัดจ้าง
เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,005,000 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าพันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(6).pdf (ราคากลาง) /userfiles/ร่างประกาศ(4).pdf& ...
2018-12-14 13:41:41
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่แผนจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 /userfiles/เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2018-11-28 11:57:36
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(13).pdf ...
2018-11-19 11:38:25
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(12).pdf ...
2018-11-07 18:27:11
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างวเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราค

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(11).pdf ...
2018-11-05 17:12:44
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผนจัดซื้อ.pdf ...
2018-10-30 11:44:13
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) จำนวน 11 เดือน ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(5).pdf /userfiles/TOR(10).pdf /userfiles/ประ ...
2018-10-12 15:16:24
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอ

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องอแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 1,100,000 บาท /userfiles/ราคากลาง(4).pdf /userfiles/ประกาศ(22).pdf /userfiles ...
2018-10-10 10:46:17
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 30

/userfiles/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 1.pdf /userfiles/ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf /userfiles/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf   ...
2018-10-04 11:16:10
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผน(5).pdf ...
2018-10-02 18:09:54
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผน(4).pdf ...
2018-10-02 14:49:36
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลป่าตอง

/userfiles/เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลป่าตอง(1).pdf ...
2018-10-01 15:25:35
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผนจัดจ้าง.pdf ...
2018-09-26 09:59:45
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(10).pdf ...
2018-09-18 16:07:25
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(9).pdf ...
2018-09-12 10:03:40
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลป่าตองมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหม ...
2018-09-06 15:06:03
จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งจัดสรรวงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน ตามร่าง

/userfiles/จัดสรรงบประมาณ.pdf ...
2018-08-20 17:05:51
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคั

/userfiles/20-4.pdf ...
2018-04-22 11:03:51
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 20,

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(7).pdf ...
2018-03-30 10:25:33
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราค

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,959,000 บาท (สองล้่านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(2 ...
2018-03-21 11:17:54
จัดซื้อจัดจ้าง