จัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 /userfiles/สขร_พัสดุ พฤษภาคม 65.pdf /userfiles/สขร_เดือนพฤษภาคม 65.pdf ...
2022-06-07 14:07:24
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 /userfiles/สขร_การแพทย์เมษายน65.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ เมษายน 65.pdf /userfiles/สขร_ฟัน เมษา 65.pdf ...
2022-05-18 15:20:00
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศู้ชนะ.pdf ...
2022-05-02 14:04:21
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2565 /userfiles/สขร มีนาคม 65.pdf /userfiles/สขร_มีนาคม2565.pdf /userfiles/สขร_ยา มีนาคม 65.pdf /userfiles/สขร_ฟัน มีนาคม 65.pdf ...
2022-04-18 09:48:33
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,493,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(3).pdf ...
2022-04-12 15:03:59
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

/userfiles/ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2022-03-15 13:57:15
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 /userfiles/สขร_ ก_พ_65.pdf /userfiles/สขร เดือนกุมภา 65.pdf /userfiles/สาร_ฟัน กุมภา65.pdf /userfiles/สขร_ยา กุมภาพันธ์ 65.pdf ...
2022-03-09 14:22:33
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 3

/userfiles/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf ...
2022-02-25 10:36:36
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2565 /userfiles/สาร_ฟัน มกราคม 65.pdf /userfiles/พัสดุ มกราคม 65.pdf /userfiles/สาร_มกรา_2565.pdf ...
2022-02-14 13:08:33
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภ

จัดหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,997,430.20 บาท (สี ...
2022-01-20 15:17:14
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(36).pdf ...
2022-01-18 13:22:22
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2564 /userfiles/สขร_ ธ_ค 64.pdf /userfiles/สขร_ธันวา.pdf /userfiles/สขร_ยา ธันวาคม.pdf /userfiles/สขร_ฟัน ธ_ค 64.pdf ...
2022-01-04 10:22:25
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ่้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(2).pdf /userfiles/ราคากลาง2(1) ...
2021-12-28 09:38:25
จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

/userfiles/ยกเลิกประกาศ(2).pdf ...
2021-12-23 15:19:05
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(35).pdf ...
2021-12-23 14:19:37
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 /userfiles/สขร_ พ_ย 64.pdf /userfiles/สขร_ พฤศจิกายน 64.pdf /userfiles/สขร_พฤศจิกายน 2565.pdf /userfiles/สาร_ฟันพฤศจิ 64.pdf ...
2021-12-14 10:58:03
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น่้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 780,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) /userfiles/เอกสารประกวดราคา(42).pdf ...
2021-12-08 10:52:00
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กาแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  /userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(18).pdf /userfiles/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ ...
2021-12-03 13:52:17
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา

/userfiles/สัญญาเลขที่40-2564(2).pdf /userfiles/สัญญาเลขที่41-2564(2).pdf ...
2021-11-26 10:08:50
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

/userfiles/ประกาศแผน(4).pdf ...
2021-11-17 18:18:24
จัดซื้อจัดจ้าง