จัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

/userfiles/สขร เดือนกุมภาพันธ์ 63.pdf /userfiles/ฟัน ก_พ(1).pdf ...
2020-03-05 09:36:47
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

/userfiles/ตุลาคม.pdf /userfiles/สรุปผล ต_ค-ธ_ค62.pdf /userfiles/สขร_ห้องฟัน ต_ค พ_ย.pdf /userfiles/ฟัน ต_ค ธ_ค.pdf ...
2020-02-17 18:33:31
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2563

/userfiles/มกราคม.pdf /userfiles/สรุปผล มกราคม.pdf /userfiles/สขร มกรา ห้องฟัน.pdf ...
2020-02-17 18:32:20
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(21).pdf ...
2020-02-15 10:21:38
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(20).pdf ...
2020-01-23 17:00:17
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,210,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(19).pdf /userfiles/x-ray(1).pdf /userfiles ...
2020-01-20 11:19:34
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

/userfiles/ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(1).pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(วัสดุทันตกรรม).pdf /userfiles/แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์).pdf /userfiles/สรุปแผนการจัดซื้อยา.pdf ...
2020-01-10 16:14:47
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(17).pdf /userfiles/ประกาศ(31).pdf /userfiles/ ...
2020-01-06 17:57:53
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

/userfiles/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2019-12-16 19:51:51
จัดซื้อจัดจ้าง

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

/userfiles/วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562.pdf /userfiles/วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562(1).pdf ...
2019-12-16 19:39:09
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2563

/userfiles/แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2563.pdf ...
2019-12-16 17:03:09
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2563

กดที่ Link เพื่อเข้าดูข้อมูล  --------> /userfiles/สรุปแผนการจัดซื้อยา รพ_ป่าตอง ปีงบประมาณ 2563.pdf ...
2019-12-11 11:56:14
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัต (Complete Blood

http://file:///C:/Users/DELL/Desktop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94.pdf ...
2019-11-27 15:24:41
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและตรวจนับตะกอนปัสสาวะ)จำนวน 16,000 เทสต

http://file:///C:/Users/DELL/Desktop/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0.pdf ...
2019-11-27 15:21:24
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล.๕ ชั้น (ระยะที่ ๒)

/userfiles/ประกาศชนะการเสนอราคา.pdf ...
2019-11-11 16:46:52
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(19).pdf ...
2019-11-11 11:06:26
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ค มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ ชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(16).pdf /userfiles/ประกา ...
2019-10-17 10:59:53
จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รพ ป่าตอง

เรื่อง เอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารเอนกประสงค์ คสล 5 ชัั้น/userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf ...
2019-10-08 11:54:48
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล.5ชั้น (ระยะที่2) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล.5ชั้น (ระยะที่2) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 19,835,000 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสา ...
2019-10-07 17:56:50
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธ

/userfiles/19-9.pdf ...
2019-09-19 09:22:09
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง