ตารางตรวจทันตแพทย์
การให้บริการทางทันตกรรม
วัน เวลา รายการตรวจ
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 12.00 น.  - ตรวจฟัน (Dental check up)
 - อุดฟัน (Filling) - ขุดหินปูน (Scaling)
 - ถอนฟัน (Extraction)
 - ถ่ายภาพ X-Ray (X-Ray)
 - ปรึกษาทำฟันเทียม
 - ปรึกษาจัดฟัน
13.00 - 16.30 น.  - รักษารากฟัน (Root canal treatment)
 - ฟันเทียม (Denture)
 - สะพานและครอบฟัน (Crown&Bridge)
 - ผ่าฟันคุด (Impacted tooth)
 - ผ่าตัดตกแต่งปุ่มกระดูก (Ostectomy, torectomy)
 - จัดฟัน (Orthodonties)
17.00 - 20.30 น.  - ตรวจฟัน (Dental check up)
 - อุดฟัน (Filling)
 - ขุดหินปูน (Scaling)
 - ถอนฟัน (Extraction)
 - ฟอกสีฟัน (Bleaching)
 - ถ่ายภาพ X-Ray (X-Ray)
วันเสาร์ 
และวันหยุดนักขัดฤกษ์
8.30 - 16.30 น.  - ตรวจฟัน (Dental check up)
 - อุดฟัน (Filling)
 - ขุดหินปูน (Scaling)
 - ถอนฟัน (Extraction)
 - ฟอกสีฟัน (Bleaching)
 - ถ่ายภาพ X-Ray (X-Ray)
อังคาร 8.30 - 12.00 น.  - ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontics)
 - ฝังรากเทียม (Implant)