แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567
5 October 2023, 11:12 am

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง

>>> /userfiles/CCF05102566(1).pdf

- ขออนมุติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์

>>> /userfiles/ปะหน้าแผนปีงบ67(1).pdf

- สรุปแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2567

>>> /userfiles/สรุปแผนจัดซื้อยา 2567(1).pdf