MOIT 10 ขอส่งรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖-๓๑ สิงหาคม
24 August 2023, 6:28 pm

- ขอส่งรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

>>> /userfiles/10รายงานสรุปผลการจัดเรื่องปฏิบัติงานให้บร.pdf

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง

>>> /userfiles/10แบบฟอร์มขอเผยแพร่ รายงานสรุปผลการจัดการ.pdf

- ขอส่งรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน

>>> /userfiles/10 ส่งรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง

>>> /userfiles/10แบบฟอร์มขอเผยแพร่ รายงานสรุปผลการทุจริต.pdf

-  ขอส่งรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ ๑๒ เดือน

>>> /userfiles/10 สรุปผลการเรื่องร้องเรียนการบริการปฏิบั.pdf

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง

>>> /userfiles/10แบบฟอร์มขอเผยแพร่ รายงานสรุป ให้บริการขอ.pdf