MOIT 16 ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โร
23 August 2023, 8:06 pm

- ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลป่าตอง

>>> /userfiles/MOIT 16 ขอส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง

>>> /userfiles/แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลงานตามปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf