MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว
23 August 2023, 7:40 pm

- รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

>>> /userfiles/MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด.pdf

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง 

>>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน.pdf