MOIT 14 ขอแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา
8 March 2023, 4:56 pm

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA 14 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf