MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
15 December 2022, 7:13 pm

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมุลพื้นฐานรพ_ป่าตองที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์.pdf

- 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_1โครงสร้างผู้บริหาร แก้เบอร์โทร.pdf

- 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_3โครงสร้างรพ_1.pdf

- 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_4หน้าที่ตามกฎกระทรวง.pdf

- 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน.pdf

- 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เป็นปัจจุบัน.pdf

- 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_7ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานโรงพยาบาลป่าตอง.pdf

- 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>/userfiles/1_8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น.pdf

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธิกิจ ค่านิยม บนเว็บไซต์.pdf

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/2_วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมกระทรวง.pdf

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ_ศ_2562.pdf

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/3_พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ_ศ_2564.pdf

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/4_ประมวลจริยธรรมช้าราชการพลเรือน 2564.pdf

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/5_ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2564 ปรับ.pdf

6. อินโฟกราฟฟิกครธกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจบัน ที่มีวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ อินโฟรกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.pdf

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/6_อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม2565.pdf

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7_ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ).pdf

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 1_8 ขออนุมัติเผยแพร่นโยบายรพ_ป่าตอง.pdf

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/8_นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าตอง(1).pdf

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติงานประจำของรพ_ป่าตอง.pdf

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือให้บริการเจ้าหน้าที่.pdf

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน.pdf

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

- 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 1_18_1 ขออนุญาตเผยแพร่ แนวทางรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ.pdf

- 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/18_2ประกาศแผนปี 2566 โรงพยาบาลป่าตอง.pdf

- 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ ขอแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/18_4ประกาศ สธ ตรวจสอบบุคคล.pdf

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/18_4แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ.pdf

- 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/18_5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน.pdf