MOIT 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
15 September 2022, 10:15 am

- ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล และดำเนินโครงการ

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ขออนุมัติโครงการอบรมและโครงการอบรม.pdf

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ขออนุมัติโครงการอบรมและโครงการอบรม.pdf

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่อบรม.pdf

- บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่โครงการ

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย.pdf

- ภาพวันประชุมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ภาพการประชุมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น.pdf

- บันทึกข้อความขอส่งสรุปผลการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/บันทึกข้อความขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ.pdf

- สรุปผลรายงาน และภาพกิจกรรม

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/สรุปรายงานจากการซ้อมแผน_pdf11.pdf

- รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.pdf

- แบบฟอร์มของเผยแพร่สรุปโครงการ

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่สรุปโครงการ.pdf