แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
9 February 2021, 9:21 am

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลแนวทางปฏิบัติการจัดการและช่องทางการร้องเรียน >>>> /userfiles/10 แบบฟอร์มขอเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัด.pdf

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ >>>> /userfiles/10 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ >>>> /userfiles/10 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน(1).pdf

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน >>>> /userfiles/10 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน.pdf 

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน >>>> /userfiles/11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานสรุปข้อร้องเรียน.pdf

รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน >>>> /userfiles/11 รายงานสรุปข้อร้องเรียน.pdf