งานห้องฉุกเฉิน
12 June 2017, 1:38 pm

ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤติ ทุกประเภทด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือที่มีความพร้อมและทันสมัย ตลอด 24 ชม. ณ อาคารรักษ์ชีวา ชั้น 1