โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566
31 August 2023, 11:50 am

 

 

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดโครงการฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง