โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ประจำปี 2566
31 August 2023, 10:45 am

 

 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ประจำปี 2566  โดยการจัดโครงการฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชาติชาย ไทยกล้า ผู้อำนวยการสถาบันฝึกดับเพลิงกู้ภัยชั้นสูงทาฟต้า ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเมืองป่าตอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมเป็นผู้อำนวยการควบคุมการฝึกซ้อมแผนฯกับบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ในระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง