โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
26 July 2023, 11:53 am

 

      กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง กิจกรรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้แก่ การคัดกรองสุขภาผู้สูงอายุ 9 ด้าน การส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การดุแลสุขภาพช่องปาก การส่งเสริมและการดูแลด้านร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูสภาพร่างกาย ได้แก่ การดูแลเรื่องการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย และการใช้กายอุปกรณ์ที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ ดดยกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ดูแลตำบลป่าตอง จำนวน 70 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมยอรัลพาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ สปา และวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง 

     หลังจากผ่านการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้านความพึงพอใจในการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ และตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 82.2 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี