โครงการอบรมอาสาสมัครวัยใส ใส่ใจสุขภาพ "อสม.จิ๋ว" รุ่นที่ 1 ปี 2566
25 July 2023, 9:55 am

 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าตอง ร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรมอาสาสมัครวัยใส ใส่ใจสุขภาพ "อสม.จิ๋ว" รุ่นที่ 1 ปี 2566 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขาพ  การปฐมพยาบาล การบริโภคยาและอาหาร และการปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนในเขตตำบลป่าตอง จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง