แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
22 February 2023, 1:23 pm

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/จัดซื้อจัดหา.pdf

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ประกาศ สธ เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา.pdf

- คำสั่งโรงพยาบาล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คำสั่ง(1).pdf

- เกณฑ์การคัดเลือกยา

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/เกณฑ์การคัดเลือกยาเข้า-ออก.pdf

- รายงานการประชุม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและกา.pdf