ประกาศเกียรติคุณ
21 October 2021, 9:59 am

 

กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า

โรงพยาบาลป่าตอง

เข้ารับการประเมินตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร้อยละ 92)

ระดับ AA (ร้อยละ 95.00-100)

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564