ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศู้ชนะ.pdf ...
2022-05-02 14:04:21

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 3

/userfiles/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf ...
2022-02-25 10:36:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(36).pdf ...
2022-01-18 13:22:22

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(35).pdf ...
2021-12-23 14:19:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(34).pdf ...
2021-09-18 16:15:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิ

/userfiles/ประกาศผุ้ชนะ.pdf ...
2021-09-18 15:30:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วย

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(33).pdf ...
2021-09-18 15:21:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาสห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาสห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 4 ห้อง ชั้นละ 2 ห้อง หอผู้ป่วยในหญิงหอผู้ป่วยในชาย อาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(32).pdf ...
2021-08-04 10:28:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปล

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(31).pdf ...
2021-07-08 10:39:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(29).pdf ...
2021-05-28 09:26:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

/userfiles/CCF19052564.pdf ...
2021-05-19 08:47:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(28).pdf /userfiles/สัญญาเลขที่34-2564.pdf ...
2021-01-27 17:25:02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง(2).pdf /userfiles/ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่26-2564.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่28-2564.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่29-2564.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่30-2564.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่31-2564.pdf /use ...
2021-01-07 17:04:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(27).pdf /userfiles/สัญญาซื้อขาย27_2564.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่25_2564.pdf ...
2020-12-29 09:09:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดกว้าง ๓ เมตรxยาว ๓๐ เมตร x สูง ๒.๕ เมตร พื้นที่ ๙๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/เอกสาร 45.pdf สัญญาจ้างก่อสร้าง /userfiles/สัญญาทาง ...
2020-12-18 10:16:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาต

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง_.pdf   /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(26).pdf   ...
2020-11-25 15:46:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice S

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(25).pdf ...
2020-09-23 11:42:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำ

/userfiles/จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย.pdf ...
2020-09-22 08:56:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งา

/userfiles/เอกสาร 37.pdf ...
2020-09-18 17:41:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(24).pdf ...
2020-09-15 17:28:43