ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(18).pdf ...
2019-04-18 16:59:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(17).pdf ...
2019-03-16 11:30:19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 13 รายการ /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(16).pdf ...
2019-02-25 16:47:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(14).pdf ...
2019-01-29 18:15:54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(13).pdf ...
2018-11-19 11:38:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(12).pdf ...
2018-11-07 18:27:11

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างวเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราค

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(11).pdf ...
2018-11-05 17:12:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(10).pdf ...
2018-09-18 16:07:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(9).pdf ...
2018-09-12 10:03:40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคั

/userfiles/20-4.pdf ...
2018-04-22 11:03:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 20,

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(7).pdf ...
2018-03-30 10:25:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ด้วยวิธี

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(6).pdf ...
2018-03-15 16:22:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าใช้เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดรา

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(5).pdf ...
2018-03-09 10:58:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และบริเวณบ้านพักของโรงพ

/userfiles/15-12.pdf ...
2017-12-15 14:54:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยว

/userfiles/02-11.pdf ...
2017-11-02 14:55:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(4).pdf ...
2017-10-30 16:45:22

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

/userfiles/23-8.pdf ...
2017-08-23 17:12:04

ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

/userfiles/27-7.pdf ...
2017-07-27 13:13:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

/userfiles/ประกาศ(11).pdf ...
2016-12-23 15:02:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

/userfiles/ประกาศ(10).pdf ...
2016-12-13 18:00:42