จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562

กดที่ Link เพื่อเข้าดูข้อมูล  --------> /userfiles/แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562.pdf ...
2019-06-19 10:01:50

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,280,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  /userfiles/ราคากลาง(11).pdf /userfiles/ประกาศ(27).pdf / ...
2019-02-26 14:25:06

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(10).pdf /userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(4).pdf /u ...
2019-02-15 18:50:51

ขออนุญาตนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์ โรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/นำเอกสารขึ้นเว็บไซต์.pdf ...
2019-02-11 14:50:09

ผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Pan Smeru ปี 2562

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/คัดกรองมะเร็งปากมดลูก.pdf ...
2019-02-11 14:48:50

ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/มาตรการป้องกันการทุจริต.pdf ...
2019-02-01 15:58:39

ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน.pdf ...
2019-02-01 15:58:11

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/แนวการเผยแพร่ข้อมูล.pdf ...
2019-02-01 15:57:49

การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นใหญ่.pdf ...
2019-02-01 15:56:56

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอ

/userfiles/ราคากลาง(9).pdf /userfiles/คุณลักษณะเฉพาะ(3).pdf /userfiles/ร่างประกาศ(5).pdf /userfiles/ร่างเอกสารประกวดราคา(3).pdf ...
2019-01-29 15:16:41

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารผู้ป่วยและเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารผู้ป่วยและเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,443,200 (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) /userfiles/ตาราง(3).pdf /userfil ...
2019-01-11 14:22:56

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 814,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(8).pdf /userfiles/spec(9).pdf /userfiles/ประกาศ(25) ...
2019-01-10 15:52:40

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/ราคากลาง(7).pdf /userfiles/ประกาศ(24).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(14).pdf /userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(1).pdf /userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด(1).pdf /userfiles/เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน(1).pdf /userfil ...
2019-01-07 11:43:49

ขอส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (แบบ สข ๑)

กด Link ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม /userfiles/การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2018-12-19 11:51:50

ขอส่งดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รพ.ป่าตอง

กดLink ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม /userfiles/ดัชนี ตัวชี้วัด.pdf ...
2018-12-19 11:48:30

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  กดลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล /userfiles/3.pdf ...
2018-12-18 14:04:43

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลป่าตอง

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลป่าตอง กดที่ลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล /userfiles/2.pdf ...
2018-12-18 14:02:06

ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์และป้ายประชามัมพันธ์ของโรงพยาบาลป่าตอง

ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์และป้ายประชามัมพันธ์ของโรงพยาบาลป่าตอง กดลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล /userfiles/1(1).pdf ...
2018-12-18 13:57:15

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,005,000 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าพันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(6).pdf (ราคากลาง) /userfiles/ร่างประกาศ(4).pdf& ...
2018-12-14 13:41:41

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่แผนจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 /userfiles/เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2018-11-28 11:57:36