จัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,005,000 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าพันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(6).pdf (ราคากลาง) /userfiles/ร่างประกาศ(4).pdf& ...
2018-12-14 13:41:41

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่แผนจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 /userfiles/เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2018-11-28 11:57:36

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผนจัดซื้อ.pdf ...
2018-10-30 11:44:13

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) จำนวน 11 เดือน ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(5).pdf /userfiles/TOR(10).pdf /userfiles/ประ ...
2018-10-12 15:16:24

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอ

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องอแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 1,100,000 บาท /userfiles/ราคากลาง(4).pdf /userfiles/ประกาศ(22).pdf /userfiles ...
2018-10-10 10:46:17

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 30

/userfiles/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 1.pdf /userfiles/ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf /userfiles/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf   ...
2018-10-04 11:16:10

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผน(5).pdf ...
2018-10-02 18:09:54

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผน(4).pdf ...
2018-10-02 14:49:36

เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลป่าตอง

/userfiles/เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลป่าตอง(1).pdf ...
2018-10-01 15:25:35

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผนจัดจ้าง.pdf ...
2018-09-26 09:59:45

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลป่าตองมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหม ...
2018-09-06 15:06:03

แจ้งจัดสรรวงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน ตามร่าง

/userfiles/จัดสรรงบประมาณ.pdf ...
2018-08-20 17:05:51

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราค

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,959,000 บาท (สองล้่านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(2 ...
2018-03-21 11:17:54

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

/userfiles/19-3.pdf ...
2018-03-19 09:44:49

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ(Complete Blood cell Count CBC) จ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood cell Connt CBC) จำนวน 20,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ข้อมูลประกอบ(1).pdf /userfiles/รายละเอียด(1).pdf /userfiles/ตาราง(2).pdf /userfil ...
2018-03-15 16:08:59

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดร

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,653,792 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) /userfil ...
2018-03-02 14:50:56

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีป

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง2.pdf /userfiles ...
2018-03-02 14:31:21

ยกเลิกประกาศประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอ

/userfiles/ยกเลิกประกาศ(1).pdf ...
2018-02-23 12:06:22

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาเช่าใช้เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /userfiles/ราคากลาง(1).pdf /userfiles/ประกาศ(19).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(9).pdf /userfiles/คุณลักษณะเฉพาะ(1).pdf ...
2018-02-20 14:42:36

ประกาศจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผุ้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ราคากลาง.pdf /userfiles/แบบรูป.pdf /userfiles/BOQ(3).pdf /userfiles/ประกาศ(18).pdf /userfiles/เอ ...
2018-02-16 16:34:23