จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

/userfiles/เอกสาร 12.pdf /userfiles/เอกสาร 13.pdf ...
2020-06-26 13:39:51

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

/userfiles/สขร_พัสดุ เม_ย.pdf /userfiles/สขร_ยา เมษา.pdf ...
2020-05-15 17:25:49

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(20).pdf /userfiles/spec(10).pdf /userfiles/ประก ...
2020-05-07 09:59:47

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2563

/userfiles/(สขร_พัสดุ)มี_ค 63.pdf /userfiles/สขร_ยา มี_ค.pdf /userfiles/สขร_ทันต มี_ค.pdf ...
2020-04-17 09:51:29

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

/userfiles/สขร เดือนกุมภาพันธ์ 63.pdf /userfiles/(สขร_ยา)กพ 63.pdf /userfiles/สขร_ทันต ก_พ.pdf ...
2020-03-05 09:36:47

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

/userfiles/ตุลาคม.pdf /userfiles/สรุปผล ต_ค-ธ_ค62.pdf /userfiles/สขร_ห้องฟัน ต_ค พ_ย.pdf /userfiles/ฟัน ต_ค ธ_ค.pdf ...
2020-02-17 18:33:31

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2563

/userfiles/มกราคม.pdf /userfiles/สรุปผล มกราคม.pdf /userfiles/สขร มกรา ห้องฟัน.pdf /userfiles/(สขร_ยา)มกราคม 63.pdf ...
2020-02-17 18:32:20

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,210,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(19).pdf /userfiles/x-ray(1).pdf /userfiles ...
2020-01-20 11:19:34

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

/userfiles/ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(1).pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(วัสดุทันตกรรม).pdf /userfiles/แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์).pdf /userfiles/สรุปแผนการจัดซื้อยา.pdf ...
2020-01-10 16:14:47

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(17).pdf /userfiles/ประกาศ(31).pdf /userfiles/ ...
2020-01-06 17:57:53

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

/userfiles/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2019-12-16 19:51:51

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

/userfiles/วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562.pdf /userfiles/วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562(1).pdf ...
2019-12-16 19:39:09

แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2563

/userfiles/แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2563.pdf ...
2019-12-16 17:03:09

แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2563

กดที่ Link เพื่อเข้าดูข้อมูล  --------> /userfiles/สรุปแผนการจัดซื้อยา รพ_ป่าตอง ปีงบประมาณ 2563.pdf ...
2019-12-11 11:56:14

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ค มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ ชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(16).pdf /userfiles/ประกา ...
2019-10-17 10:59:53

ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รพ ป่าตอง

เรื่อง เอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารเอนกประสงค์ คสล 5 ชัั้น/userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf ...
2019-10-08 11:54:48

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล.5ชั้น (ระยะที่2) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล.5ชั้น (ระยะที่2) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 19,835,000 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสา ...
2019-10-07 17:56:50

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

จังหวัดภูเก็ต จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ...
2019-09-07 09:47:01

ราคากลางงานก่อสร้างระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล. 5 ชั้น (ระยะที่ 2)

/userfiles/ราคากลาง(14).pdf ...
2019-09-05 09:41:26

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท /userfiles/ราคากลาง(13).pdf /userfiles/TOR(12).pdf /userfiles/ประกาศ(29).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(20).pdf ...
2019-09-02 16:44:19