จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Bloo

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood cell Count CBC) จำนวน 36,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด.pdf ...
2020-11-24 16:01:09

แจ่้งจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง.pdf /userfiles/หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ.pdf ...
2020-11-19 13:45:51

ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 /userfiles/ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2020-11-17 09:05:52

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2563 /userfiles/เอกสาร 3 (1).pdf /userfiles/สขร การแพทย์.pdf ...
2020-11-16 09:11:59

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ แและอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดกว้าง 3 เมตร x ยาว 30 เมตร x สูง 2.5 เมตร พื้นที่ 90 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,226 ...
2020-11-13 09:44:13

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/ประกาศแผน(2).pdf ...
2020-11-06 09:35:48

ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,867,765.80 บาท (สี่ ...
2020-11-03 09:32:25

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2564 /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผน.pdf /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่แผน.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบ.pdf   ...
2020-10-17 09:52:26

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2563

/userfiles/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ .pdf ...
2020-10-15 16:46:22

สรุปแผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2564

/userfiles/เภสัช.pdf ...
2020-10-15 14:14:24

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

/userfiles/สขร_จัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 63.pdf /userfiles/เอกสาร 42.pdf /userfiles/สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ทันตกรรม เดือนสิงหา.pdf ...
2020-09-11 13:10:15

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

/userfiles/สขร จัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 63.pdf /userfiles/สขร เภสัชกรรม กรกฎาคม 63.pdf /userfiles/สขร_ทันตกรรม กรกฏาคม 63.pdf ...
2020-09-11 13:09:23

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spira CT Scan) ด้วยวิธีป

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spira CT Scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(24).pdf /userf ...
2020-09-08 09:54:07

ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ของโรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,164,800.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) /userfil ...
2020-09-03 15:37:42

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(23).pdf /user ...
2020-08-29 11:10:07

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,709,338.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) /userfiles/การคำนวณ ...
2020-08-28 14:12:44

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/ประกาศแผน(1).pdf ...
2020-08-25 17:44:02

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,044,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(22).pdf /userfiles ...
2020-08-24 11:14:55

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(21).pdf /userfiles/TOR(15).pdf /userfiles/ประกาศจั ...
2020-08-17 12:02:48

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  /userfiles/สขร_ยา มิถุนายน 63.pdf /userfiles/สขร_จัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 63.pdf /userfiles/สขร_ทันตกรรม มิถุนายน 63.pdf ...
2020-07-22 14:08:35