จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อลิฟต์เตียงแบบมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกว

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟต์เตียงแบบมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) /userfiles/ ...
2024-02-23 11:29:45

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 290 รายการ /userfiles/ประกาศขายทอดตลาด(3).pdf ...
2024-02-15 09:46:02

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2567 /userfiles/สขร มกราคม 2567.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ มกราคม 67.pdf ...
2024-02-06 13:50:51

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

/userfiles/ประกาศแผน(6).pdf ...
2024-01-17 11:35:22

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2566 /userfiles/สขร พัสดุ ธันวา 66.pdf ...
2023-12-20 14:45:34

ประกาศซื้อตู้เย็นเก็บรักษาศพ ชนิด 2 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บรักษาศพ ชนิด 2 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่(6).pdf /userfiles/ราคากลาง(51).pd ...
2023-12-12 15:33:55

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่(5).pdf /userfiles/ราคากลาง(50).pdf /userfiles/TOR(32).pdf /userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(22).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(52).pdf ...
2023-12-04 10:40:54

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 /userfiles/สขร_พัสดุ พ_ย66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ ธ_ค 66.pdf /userfiles/สขร ยา พ_ย 66.pdf ...
2023-12-04 09:24:47

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

/userfiles/ประกาศแผน(5).pdf ...
2023-12-02 09:52:46

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2566 /userfiles/สขร_เดือนตุลา66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ ต_ค66.pdf /userfiles/สขร ยา ต_ค 66.pdf ...
2023-11-06 11:38:07

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

/userfiles/แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์2567.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2567.pdf ...
2023-10-20 13:36:47

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2566 /userfiles/สขร พัสดุ กย_66.pdf /userfiles/สขร_ฟัน กย_66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ กย 66.pdf /userfiles/สขร ยา ก_ย66.pdf ...
2023-10-20 09:25:08

อนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง  >>> /userfiles/CCF05102566.pdf - ขออนมุติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ >>> /userfiles/ปะหน้าแผนปีงบ67.pdf - สรุปแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2567 >>> /userfiles/สรุปแผนจัดซื้อยา 2567.pdf ...
2023-10-05 11:03:40

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /userfiles/ขออนุมัติประกาศแผนปี 2567.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกร.pdf ...
2023-09-28 16:07:51

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000.00 บาท (เก้าล่้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(49).pdf /userfiles/ประก ...
2023-09-09 09:42:21

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 /userfiles/สขร พัสดุ สิงหาคม 66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ ส_ค66.pdf /userfiles/สขร ฟัน สค 66.pdf /userfiles/สขร_ยาสิงหา66.pdf ...
2023-09-08 09:42:15

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ

 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศ จัดการเครื่องมือแพทย์.pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา จัดการเครื่องมือ.pdf /userfiles/ขอบเขตงานจัดการเครื่องมือแพทย์.pdf ...
2023-09-07 13:33:57

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 1 งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กแ

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 1 งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กและห้องแยกโรค อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 3 และงานปรับปรุงห้องคลอด อาคารรักษ์ชีวา ชั้น 2 โรงพยาบาลป่าตอง  /userfiles/ประกาศงบค่าเสื่อม.pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา 31_8_66.pdf /userfiles/ราคาก ...
2023-08-31 11:54:30

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000.00 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) /userfiles/TOR(30).pdf /userfiles/ร่างประกาศ(7).pdf ...
2023-08-29 18:06:53

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

/userfiles/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง.pdf /userfiles/ประกาศจังหวัด.pdf /userfiles/รายละเอียดการคำนวณราคากลาง(2).pdf /userfiles/รายละเอียดแนบท้าย1.pdf /userfiles/รายละเอียดแนบท้าย2.pdf /userfiles/รายละเอียดแนบท้าย3.pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคาจ้าง(2).pdf   &nbs ...
2023-08-28 13:48:52