จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 /userfiles/สขร_การแพทย์ สิงหา 64.pdf /userfiles/สขร_ยา สิงหาคม 64.pdf /userfiles/สขร_ฟัน สิงหา 64.pdf ...
2021-09-16 16:26:41

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ ...
2021-09-11 14:26:56

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาตครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่.pdf /userfiles/ป ...
2021-09-01 15:17:40

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,044,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf /u ...
2021-08-31 15:28:24

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคา่จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf /userfiles/ราคากลาง(32).pdf /userfiles/ปร ...
2021-08-31 14:38:57

ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยา

ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยา /userfiles/ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยา(ห้องยา).pdf ...
2021-08-10 10:23:17

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 /userfiles/สขร_ กรกฎาคม.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ กรกฎาคม 64.pdf /userfiles/สขร_ฟัน ก_ค 64.pdf /userfiles/สขร_ยา กรกฎาคม 64.pdf   ...
2021-08-04 10:22:46

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๔ ห้อง ชั้นละ ๒ ห้อง หอ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๔ ห้อง ชั้นละ ๒ ห้อง หอผู้ป่วยในหญิงหอผู้ป่วยในชาย อาคารเอนกประสงค์ ๕ ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูล TB.pdf /userfiles/ประกาศเผยแพร่แผน TB.pdf /userfiles ...
2021-07-19 10:33:18

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 /userfiles/สขร_เดือน มิถุนายน.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ มิถุนายน.pdf /userfiles/สขร_ฟัน มิ_ย 64.pdf /userfiles/สขร_มิถุนา 2564.pdf ...
2021-07-09 09:58:00

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 /userfiles/สขร พฤษภา.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ พฤษภาคม.pdf /userfiles/สขร_ฟัน พ_ค_ 64.pdf /userfiles/สขร_ยา พฤษภา 64.pdf ...
2021-07-09 09:57:07

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าต

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศเผยแพร่แผน.pdf /userfiles/ราคากลางและแบบรูปรายการ.pdf ...
2021-05-19 16:31:58

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2564 /userfiles/สขร เมษายน 64.pdf /userfiles/สขร เมษา.pdf /userfiles/สขร ยา เมษา.pdf ...
2021-05-03 14:12:38

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,635,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /userfiles/เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร.pdf /userf ...
2021-05-03 10:19:53

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อท

จัดหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษมีห้องน้ำ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อ ...
2021-04-24 09:24:44

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2564 /userfiles/สขร_พัสดุ มี_ค 64.pdf /userfiles/สขร_เดือนมีนา(1).pdf /userfiles/สขรยา มีนา.pdf   ...
2021-04-23 14:21:03

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศ(37).pdf /userfiles/ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอาก.pdf /userfiles/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป.pdf /userfiles/ราคากลาง และรายละเอี ...
2021-04-20 14:53:01

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง(4).pdf /userfiles/ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2021-03-20 09:29:56

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 /userfiles/สขร_ พัสดุ ก_พ 64.pdf /userfiles/สขร พัสดุ.pdf /userfiles/สขร ยา กุมภา.pdf /userfiles/สขร_ฟัน ก_พ 64.pdf ...
2021-03-12 09:12:55

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ฯ

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง(3).pdf /userfiles/บัญชีจัดสรรงบประมาณ(1).pdf ...
2021-02-24 10:44:41

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2564 /userfiles/สขร_พัสดุ มกราคม.pdf /userfiles/สขร ยา มกราคม.pdf /userfiles/สขร ทันต มกราคม 64.pdf /userfiles/สขร_ พัสดุ มกราคม 2564.pdf   ...
2021-02-09 09:13:52