จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ฯ

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง(3).pdf /userfiles/บัญชีจัดสรรงบประมาณ(1).pdf ...
2021-02-24 10:44:41

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2564 /userfiles/สขร_พัสดุ มกราคม.pdf /userfiles/สขร ยา มกราคม.pdf   ...
2021-02-09 09:13:52

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 833,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(29).pdf /userfiles/กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา(2).pdf / ...
2021-01-14 10:33:16

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง1.pdf /userfiles/ประกาศแผน(3).pdf   ...
2021-01-14 10:12:54

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2563 /userfiles/สขร เดือนธันวาคม 2563.pdf /userfiles/สขร_ทันต ธันวา 63.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ ธันวา 63.pdf /userfiles/สขร ยา ธันวาคม.pdf ...
2021-01-08 11:09:26

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

/userfiles/สขร_1.pdf ...
2020-12-24 16:04:24

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี /userfiles/CCF23122563.pdf /userfiles/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อพัสดุประจำปี.pdf ...
2020-12-23 10:33:19

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

/userfiles/สขร พัสดุ พฤศจิ(1).pdf /userfiles/สขร ฟัน พฤศจิกายน.pdf /userfiles/ยา พ_ย.pdf /userfiles/สขร พ_ย.pdf ...
2020-12-17 09:55:56

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง__.pdf จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคา่อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,909,000.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) ...
2020-12-08 11:51:34

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง(1).pdf จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 915,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /user ...
2020-12-07 11:37:35

แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

/userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(2).pdf /userfiles/แนวทางปฎิบัติ การยืมพัสดุ.pdf ...
2020-12-02 08:59:02

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ และปลดประกาศ

/userfiles/คำสั่งแต่งตั้ง จนท_ปิดประกาศ และปลดประกาศ.pdf ...
2020-12-02 08:57:35

ขอเเจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลป่าตอง และขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ รพ.

/userfiles/ขอแจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลป่าตอง.pdf ...
2020-12-02 08:56:07

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(ร่างประกาศ).pdf จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) ...
2020-11-30 17:56:38

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Bloo

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood cell Count CBC) จำนวน 36,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(1).pdf /userfiles/ประกาศ(35).pdf /userfiles/เอกสารประกวด(1).pdf /userfi ...
2020-11-24 16:01:09

แจ่้งจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง.pdf /userfiles/หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ.pdf ...
2020-11-19 13:45:51

ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 /userfiles/ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2020-11-17 09:05:52

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2563 /userfiles/เอกสาร 3 (1).pdf /userfiles/สขร การแพทย์.pdf ...
2020-11-16 09:11:59

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ แและอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดกว้าง 3 เมตร x ยาว 30 เมตร x สูง 2.5 เมตร พื้นที่ 90 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,226 ...
2020-11-13 09:44:13

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/ประกาศแผน(2).pdf ...
2020-11-06 09:35:48