จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

/userfiles/สขร_จัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 63.pdf ...
2020-09-11 13:10:15

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

/userfiles/สขร จัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 63.pdf /userfiles/สขร เภสัชกรรม กรกฎาคม 63.pdf /userfiles/สขร_ทันตกรรม กรกฏาคม 63.pdf ...
2020-09-11 13:09:23

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spira CT Scan) ด้วยวิธีป

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spira CT Scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(24).pdf /userf ...
2020-09-08 09:54:07

ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ของโรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,164,800.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) /userfil ...
2020-09-03 15:37:42

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(23).pdf /user ...
2020-08-29 11:10:07

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,709,338.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) /userfiles/การคำนวณ ...
2020-08-28 14:12:44

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/ประกาศแผน(1).pdf ...
2020-08-25 17:44:02

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,044,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(22).pdf /userfiles ...
2020-08-24 11:14:55

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(21).pdf /userfiles/TOR(15).pdf /userfiles/ประกาศจั ...
2020-08-17 12:02:48

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  /userfiles/สขร_ยา มิถุนายน 63.pdf /userfiles/สขร_จัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 63.pdf /userfiles/สขร_ทันตกรรม มิถุนายน 63.pdf ...
2020-07-22 14:08:35

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

/userfiles/เอกสาร 12.pdf /userfiles/เอกสาร 13.pdf ...
2020-06-26 13:39:51

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

/userfiles/สขร_พัสดุ เม_ย.pdf /userfiles/สขร_ยา เมษา.pdf ...
2020-05-15 17:25:49

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(20).pdf /userfiles/spec(10).pdf /userfiles/ประก ...
2020-05-07 09:59:47

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2563

/userfiles/(สขร_พัสดุ)มี_ค 63.pdf /userfiles/สขร_ยา มี_ค.pdf /userfiles/สขร_ทันต มี_ค.pdf ...
2020-04-17 09:51:29

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

/userfiles/สขร เดือนกุมภาพันธ์ 63.pdf /userfiles/(สขร_ยา)กพ 63.pdf /userfiles/สขร_ทันต ก_พ.pdf ...
2020-03-05 09:36:47

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

/userfiles/ตุลาคม.pdf /userfiles/สรุปผล ต_ค-ธ_ค62.pdf /userfiles/สขร_ห้องฟัน ต_ค พ_ย.pdf /userfiles/ฟัน ต_ค ธ_ค.pdf ...
2020-02-17 18:33:31

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2563

/userfiles/มกราคม.pdf /userfiles/สรุปผล มกราคม.pdf /userfiles/สขร มกรา ห้องฟัน.pdf /userfiles/(สขร_ยา)มกราคม 63.pdf ...
2020-02-17 18:32:20

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,210,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(19).pdf /userfiles/x-ray(1).pdf /userfiles ...
2020-01-20 11:19:34

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

/userfiles/ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(1).pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(วัสดุทันตกรรม).pdf /userfiles/แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์).pdf /userfiles/สรุปแผนการจัดซื้อยา.pdf ...
2020-01-10 16:14:47

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(17).pdf /userfiles/ประกาศ(31).pdf /userfiles/ ...
2020-01-06 17:57:53