จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2563

กดที่ Link เพื่อเข้าดูข้อมูล  --------> /userfiles/สรุปแผนการจัดซื้อยา รพ_ป่าตอง ปีงบประมาณ 2563.pdf ...
2019-12-11 11:56:14

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ค มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ ชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(16).pdf /userfiles/ประกา ...
2019-10-17 10:59:53

ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รพ ป่าตอง

เรื่อง เอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารเอนกประสงค์ คสล 5 ชัั้น/userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf ...
2019-10-08 11:54:48

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล.5ชั้น (ระยะที่2) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล.5ชั้น (ระยะที่2) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 19,835,000 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสา ...
2019-10-07 17:56:50

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

จังหวัดภูเก็ต จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ...
2019-09-07 09:47:01

ราคากลางงานก่อสร้างระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล. 5 ชั้น (ระยะที่ 2)

/userfiles/ราคากลาง(14).pdf ...
2019-09-05 09:41:26

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท /userfiles/ราคากลาง(13).pdf /userfiles/TOR(12).pdf /userfiles/ประกาศ(29).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(20).pdf ...
2019-09-02 16:44:19

แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562

กดที่ Link เพื่อเข้าดูข้อมูล  --------> /userfiles/แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562.pdf ...
2019-06-19 10:01:50

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,280,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  /userfiles/ราคากลาง(11).pdf /userfiles/ประกาศ(27).pdf / ...
2019-02-26 14:25:06

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(10).pdf /userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(4).pdf /u ...
2019-02-15 18:50:51

ขออนุญาตนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์ โรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/นำเอกสารขึ้นเว็บไซต์.pdf ...
2019-02-11 14:50:09

ผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Pan Smeru ปี 2562

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/คัดกรองมะเร็งปากมดลูก.pdf ...
2019-02-11 14:48:50

ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/มาตรการป้องกันการทุจริต.pdf ...
2019-02-01 15:58:39

ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน.pdf ...
2019-02-01 15:58:11

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/แนวการเผยแพร่ข้อมูล.pdf ...
2019-02-01 15:57:49

การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นใหญ่.pdf ...
2019-02-01 15:56:56

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอ

/userfiles/ราคากลาง(9).pdf /userfiles/คุณลักษณะเฉพาะ(3).pdf /userfiles/ร่างประกาศ(5).pdf /userfiles/ร่างเอกสารประกวดราคา(3).pdf ...
2019-01-29 15:16:41

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารผู้ป่วยและเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารผู้ป่วยและเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,443,200 (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) /userfiles/ตาราง(3).pdf /userfil ...
2019-01-11 14:22:56

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 814,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(8).pdf /userfiles/spec(9).pdf /userfiles/ประกาศ(25) ...
2019-01-10 15:52:40

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/ราคากลาง(7).pdf /userfiles/ประกาศ(24).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(14).pdf /userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(1).pdf /userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด(1).pdf /userfiles/เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน(1).pdf /userfil ...
2019-01-07 11:43:49