ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
7 September 2023, 1:33 pm

 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/ประกาศ จัดการเครื่องมือแพทย์.pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา จัดการเครื่องมือ.pdf

/userfiles/ขอบเขตงานจัดการเครื่องมือแพทย์.pdf