ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 April 2022, 3:03 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

2,493,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(3).pdf

/userfiles/ราคากลาง(40).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(20).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(44).pdf

/userfiles/เครื่องช่วยหายใจฯ.pdf

/userfiles/เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง.pdf

/userfiles/เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ.pdf