ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภ
20 January 2022, 3:17 pm

จัดหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 38 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,997,430.20 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทยี่สิบสตางตค์)

/userfiles/ราคากลาง(39).pdf

/userfiles/TOR(23).pdf

/userfiles/Performance.pdf

/userfiles/ประกาศ(42).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(43).pdf