ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 December 2021, 1:52 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กาแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(18).pdf

/userfiles/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf

/userfiles/ราคากลาง(38).pdf