ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
1 September 2021, 3:17 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาตครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่.pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(16).pdf

/userfiles/ราคากลาง(35).pdf

/userfiles/TOR(21).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(40).pdf