ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 August 2021, 2:38 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคา่จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น

840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

/userfiles/แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf

/userfiles/ราคากลาง(32).pdf

/userfiles/ประกาศ(39).pdf

/userfiles/TOR(18).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(38).pdf