ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดก
13 November 2020, 9:44 am

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ แและอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดกว้าง 3 เมตร x ยาว 30 เมตร x สูง 2.5 เมตร พื้นที่ 90 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,226,200.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

/userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf

/userfiles/ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการ.pdf