ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spira CT Scan) ด้วยวิธีป
8 September 2020, 9:54 am

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spira CT Scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(24).pdf

/userfiles/คุณลักษณะเฉพาะเครื่องx-ray.pdf

/userfiles/เงื่อนไขการจ้างเหมาบริการ.pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(11).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(30).pdf