ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ของโรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
3 September 2020, 3:37 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,164,800.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

/userfiles/ขอบเขต 1.pdf

/userfiles/ขอบเขต 2.pdf

/userfiles/ขอบเขต 3.pdf

/userfiles/ขอบเขต 4.pdf

/userfiles/ขอบเขต 5.pdf

/userfiles/ตารางแสดงวงเงิน(1).pdf

/userfiles/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา.pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย.pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf