ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 August 2020, 12:02 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(21).pdf

/userfiles/TOR(15).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(8).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(27).pdf