ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
6 January 2020, 5:57 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(17).pdf

/userfiles/ประกาศ(31).pdf

/userfiles/TOR(14).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(23).pdf