MOIT 4 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ไตรมาสที่ 4
15 September 2022, 9:57 am

- บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4.pdf

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf

- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผน

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผน.pdf