MOIT 20 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไรและกรณีการให้หรือ
6 August 2022, 10:31 am

20.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 20 รอบ 12 เดือน รายงานการเรี่ยไร.pdf

20.2 รายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 20 รอบ 12 เดือน รายงานการเรี่ยไร(1).pdf

20.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 20 รอบ 12 เดือน รายงานการเรี่ยไร(2).pdf