MOIT 17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผ
6 August 2022, 10:26 am

17.1 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามและการดำเนินงาน.pdf

- บันทึกข้อความผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามและการดำเนินงาน(1).pdf

- แบบฟอร์มการเผยแพร่

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามและการดำเนินงาน(2).pdf

 

17.2 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมหน่วยงาน

- บันทึกข้อความผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 17 ขอส่งรายงานผลการกำกับติดตามแผนส่งเสริ.pdf

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 17 ขอส่งรายงานผลการกำกับติดตามแผนส่งเสริ(1).pdf

- แบบฟอร์มการเผยแพร่

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 17 ขอส่งรายงานผลการกำกับติดตามแผนส่งเสริ(2).pdf