MOIT 14 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยา
6 August 2022, 10:17 am

14.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลกำกับติดตาม

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 14 ขอส่างรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกา.pdf

 

14.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 14 ขอส่างรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกา(1).pdf

 

14.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 14 ขอส่างรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกา(2).pdf