MOIT 11 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ ภานใน 15 วัน รอบ 1
6 August 2022, 10:07 am

11.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ ภานใน 15 วัน รอบ 12 เดือน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_1ไตรมาส4รายงานผลการดำเนินงานภายใน 15 วันแล.pdf

                          

11.2 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_3_3_1ไตรมาส4รายงานสรุปผลการให้บริการของเจ้.pdf

 

11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_3_3_2ไตรมาส4รายงานผลการทุจริตและประพฤติชอบ .pdf

 

11.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_3_2ไตรมาส4 3_2 สรุป เรื่องร้องเรียนการทุจริตแ.pdf