MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร
22 June 2022, 4:59 pm

- บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ โครงการอบรมให้ความรู้เจ้.pdf

- โครงการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ITA ข้อ 21 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

- รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง(1).pdf

- บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่.pdf

- รายงานผลการอบรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่ รพ_ป่าตอง.pdf

- ภาพกิจกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รูปถ่ายการจัดประชุมเจ้าหน้าที่.pdf

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการประชุมเจ้าหน้.pdf