MOIT 23 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงาน
13 June 2022, 10:54 am

- ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาเผยแพร่เว็บไซต์.pdf

- บันทึกข้อความ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/บันทึกข้อความ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันแ.pdf

- บันทึกข้อความโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/บันทึกข้อความโปรดลงนามในประกาศเรื่องเจต.pdf

- ประกาศโรงพยาบาลป่าตอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ประกาศรพ_ป่าตอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกั.pdf

- หนังสือแจ้งเวียนมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดเรื่องคุกคามทางเพศในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/หนังสือแจ้งเวียนมาตราการในการป้องกัน 2(2).pdf

- คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดเรื่องคุกคามทางเพศในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา.pdf