ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
9 February 2021, 9:50 am

แบบฟอร์มขอเผยแพร่แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทคงรูป และประเภทสิ้นเปลือง และขั้นตอนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง

>>> /userfiles/15_ แบบฟอร์ม.pdf

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ 6 การยืมทรัพย์สินของทางราชการข้อ 15

>>> /userfiles/15.pdf