การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
9 February 2021, 9:44 am

มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

>>> /userfiles/13 2_1มาตรการรับสินบน.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

>>> /userfiles/13 2_2รวมของกระทรวง.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน ในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลป่าตอง

>>> /userfiles/13 2_3 จัดซื้อจัดจ้า.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

>>> /userfiles/13_ 2_4.pdf

มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลป่าตอง 

>>> /userfiles/13_ 2_5.pdf

มาตรการแนวทางปฏบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม

>>> /userfiles/13_ 2_6.pdf

โปรดลงนามในประกาศ และขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง >>> /userfiles/13_โปรดลงนามและขอเผยแพร่.pdf