ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
9 February 2021, 9:25 am

แบบฟอร์มขอเผยแพร่สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน >>> /userfiles/11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานสรุปข้อร้องเรียน(1).pdf

ขอส่งรายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การทุจริตและประพฤติมิชอบ >>> /userfiles/11 รายงานสรุปข้อร้องเรียน(1).pdf