บริจาคตู้ SMART HOSPITAL KIOSK
23 December 2019, 1:40 pm

             วันเสาร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโรงพยาบาลป่าตอง ขอขอบพระคุณ มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation & MALIN PLAZA ที่ได้มอบตู้ smart hospital kiosk มูลค่า ๑๕๑,๓๐๐ บาท ให้กับทางโรงพยาบาลป่าตอง โดยมี แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง แพทย์หญิงสุนันทา ขจรรุ่งเรื่อง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้การต้อนรับ และรับมอบตู้ smart hospital kiosk เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงพยาบาลต่อไป จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง