ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปี 2566

    วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเสาวนีย์ จิตเกื้อ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลป่าตอง นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจประเมินมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิ ...
2023-09-14 14:16:43

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้งาน IC ประจำปี 2566

    กลุ่มงานการพยาบาล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรม "โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้งาน IC สำหรับผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้" ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง     ...
2023-09-14 10:15:45

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง” ประจำปีงบประมาณ 2566

    กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลป่าตอง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง" ประจำปี 2566  โดยการจัดอบรมฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงภัทรา พรกุลวัฒน์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลป่าตอง นายแพทย ...
2023-09-10 11:14:15

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕“ จังหวัดภูเก็ต

    วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง มอบหมายให้ นางรังษี เดสโร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู ...
2023-09-08 11:13:59

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

    วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดโครงการฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา ...
2023-08-31 11:50:05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ประจำปี 2566

    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ประจำปี 2566  โดยการจัดโครงการฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชาติชาย ไทยกล้า ผู้อำนวยการสถาบันฝึกดับเพลิงกู้ภัยชั้นสูงทาฟต้า ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเมืองป่าตอง มา ...
2023-08-31 10:45:20

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566

    การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง                                         ...
2023-08-11 09:19:47

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

        กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง กิจกรรมประกอบด้วยภาคท ...
2023-07-26 11:53:38

โครงการอบรมอาสาสมัครวัยใส ใส่ใจสุขภาพ "อสม.จิ๋ว" รุ่นที่ 1 ปี 2566

    กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าตอง ร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรมอาสาสมัครวัยใส ใส่ใจสุขภาพ "อสม.จิ๋ว" รุ่นที่ 1 ปี 2566 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขาพ  การปฐมพยาบาล การบริโภค ...
2023-07-25 09:55:13

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนคริน

        วันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง (ด้านการพยาบาล) นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระร ...
2023-07-19 14:46:00

สารคดี BIRD EYE VIEW Maritime Public Health

    วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. โรงพยาบาลป่าตอง นำทีมโดย นางสาวเสาวนีย์ จิตเกื้อ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและนิติเวช โรงพยาบาลป่าตอง นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายทำถอดบทเรียน สารคดี BIRD EYE VIEW Maritime Public Health จังหวัดภูเก็ต ณ หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ...
2023-06-28 09:45:57

ต้อนรับคณะผู้ประเมินงานประกันคุณภาพการพยาบาล

    วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลป่าตอง นำทีมโดยนางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง (ด้านการพยาบาล) และเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลป่าตอง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินงานประกันคุณภาพการพยาบาล ณ ห้องประชุม 1 อาคารรักษ์ชีวา โรงพยาบาลป่าต ...
2023-06-20 17:33:59

คณะนิเทศงานสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11

      วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลป่าตอง นำทีมโดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง พร้อมด้วยบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมยินดีต้อนรับ นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ ที่มานิเทศงานโรงพยาบาลป่าตอง และ ...
2023-06-19 17:53:00

งานการส่งมอบวีลแชร์ และสาธิตการประกอบวีลแชร์

      วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมงานการส่งมอบวีลแชร์ และสาธิตการประกอบวีลแชร์ ซึ่งได้รับการสนับ ...
2023-05-25 10:29:06

ออกตรวจสุขภาพให้แก่นักกีฬา (ภูเก็ตเกมส์)

      วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 7.00 น. โรงพยาบาลป่าตองร่วมออกตรวจสุขภาพ ให้แก่นักกีฬามวยไทย และมวยสากล ในการแข่งขันกีฬาภูเก็ตเกมส์ ในระหว่างวันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬา 4000 ที่นั่ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต         ...
2023-05-22 10:46:17

"พยาบาลชวนวิ่ง Nurses Run Well being 2023"

    วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. โรงพยาบาลป่าตองนำทีมโดย แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมงาน "พยาบาลชวนวิ่ง Nurses Run Well being 2023" ...
2023-05-22 10:32:44

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ (รุ่นที่ 3)

    โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการที่ดี โรงพยาบาลป่าตอง ปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา             ...
2023-05-15 11:30:20

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ (รุ่นที่ 2)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการที่ดี โรงพยาบาลป่าตอง ปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา               ...
2023-03-28 15:34:11

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ (รุ่นที่ 1)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการที่ดี โรงพยาบาลป่าตอง ปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา               ...
2023-03-28 15:25:22

กิจกรรม "ธรรมปันสุข" ครั้งที่ 1/2566

             วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ และวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา งานผู้สูงอายุโรงพยาบาลป่าตอง นำทีมโดย นางกัญญา ปรีชากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวรัชนี เสนาน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรม "ธร ...
2023-02-14 11:03:15