ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 December 2021, 9:38 am

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ่้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(2).pdf

/userfiles/ราคากลาง2(1).pdf

/userfiles/ประกาศ(41).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา2(1).pdf

/userfiles/เครื่องซักผ้า.pdf