ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 December 2021, 10:52 am

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น่้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงิน 780,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(42).pdf