ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
11 September 2021, 2:26 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(1).pdf

/userfiles/ราคากลาง(36).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(17).pdf

/userfiles/TOR(22).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(41).pdf