ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
31 August 2021, 3:28 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,044,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

/userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf

/userfiles/ราคากลาง(33).pdf

/userfiles/TOR(20).pdf

/userfiles/ประกาศ(40).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(39).pdf