ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 May 2021, 10:19 am

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 5,635,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

/userfiles/เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร.pdf

/userfiles/เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ.pdf

/userfiles/เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ6พารามิเตอร์.pdf

/userfiles/เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ.pdf

/userfiles/เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ.pdf

/userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ.pdf

/userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารละลาย.pdf

/userfiles/ราคากลาง(31).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(15).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(36).pdf